Print Friendly, PDF & Email

La Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener d’enjudiciament civil, ens torna un altre dels nostres drets sostrets.

A partir d’ara ja, els funcionaris públics tornarem a poder comparèixer per nosaltres mateixos en defensa dels nostres drets estatutaris.

Amb la Llei 10/2012, de 20 de novembre, que regula determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i en el INTyCF, l’anterior ministre de Justícia, va venir a sostreure’ns aquest dret, just en el moment més crític per als funcionaris públics, a causa de les retallades que ens va imposar el Govern del PP ia la implementació d’unes polítiques de personal dures i restrictives a l’hora d’interpretar els nostres drets a permisos, llicències, drets econòmics, etc

Des de la UGT hem estat exigint contínuament la derogació i modificació d’aquesta Llei tan injusta tant en les MGAGE com en les diferents reunions que hem mantingut amb el ministre de Justícia, tant verbal com per escrit (adjuntem escrit d’octubre del 2014, escrit).

Finalment, hem aconseguit la devolució també d’aquest dret sostret pel Govern del PP. I així en la Llei 42/2015, de 5 d’octubre, en la disposició final quarta, trobem, Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa que diu:

S’introdueix un nou apartat 3 a l’article 23 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administratiu que resta redactat de la manera següent:

3. Es poden, però, comparèixer per si mateixos els funcionaris públics en defensa dels seus drets estatutaris, quan es refereixin a qüestions de personal que no impliquin separació de treballadors públics inamovibles.

I igualment l’esmentada norma conté la derogació de l’anterior apartat 3 de l’article 23 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, en la seva Disposició Final Segona