Print Friendly, PDF & Email

UGT Serveis Públics reclama l’elaboració d’un catàleg de malalties dels treballadors de l’Ensenyament, tant les de caràcter professional com les relacionades amb el treball, així com d’una normativa específica en matèria de salut laboral per al professorat.

Diferents contratemps ocorreguts en els centres educatius o en sortides escolars no s’estan tractant com a accidents de treball perquè no es notifiquen ni es tramiten de manera correcta. La falta d’una llista actualitzada de malalties professionals que inclogui tots els riscos als quals està exposat el personal que treballa en els centres docents, implica que hi ha patologies produïdes en l’àmbit laboral que es podrien estar derivant al sistema nacional de salut com a contingències comunes, per la dificultat de vincular les causes de les malalties amb l’activitat laboral.

La UGT comparteix el desconcert de gran part del professorat —i de la resta de treballadors del sector— perquè el Reial decret 1299/2006, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social, únicament reconegui els nòduls de les cordes vocals com a malaltia professional en l’exercici de la docència.

El sindicat ha elaborat un butlletí informatiu en el qual, entre altres mesures, proposa millorar la formació dels serveis mèdics, a fi que puguin reconèixer millor les causes per les quals el professorat sol·licita la baixa laboral i que generalment estan quedant poc clares en els comunicats; així com establir un diagnòstic preventiu dels diferents tipus d’assetjament per evitar que derivin en comportaments de risc amb conseqüències cada vegada més greus.

En paral·lel, és necessari aplicar urgentment millores en les condicions laborals del professorat que afavoreixin la qualitat i el benestar laboral, com reduir la ràtio d’alumnes per aula, incrementar els recursos econòmics, ampliar la dotació de professors i procurar l’estabilitat d’aquests, establir activitats de suport familiar o incrementar les plantilles de professionals específics, com orientadors, personal de suport, professorat tècnic de serveis a la comunitat o educadors socials.

A més, és urgent el reconeixement de la funció tutorial i l’especial dedicació al centre de treball, la reducció de la jornada lectiva per a majors de 55 anys, les llicències retribuïdes per estudis o la protecció i assistència jurídiques. A això també hi afegim la conveniència d’una incorporació gradual al lloc de treball perquè el professional que retorni després d’una malaltia de llarga durada compti amb el suport del professor interí que l’ha substituït i no estigui des del primer moment tot sol amb els seus alumnes.

El col·lectiu de treballadores i treballadors dels centres educatius troba cada vegada obstacles més importants a l’hora de dur a terme la seva feina, sent un dels principals col·lectius afectats per trastorns d’origen psicosocial: estrès, depressió, fatiga psíquica o la síndrome del cremat, conegut com burnout. Els organismes internacionals han mostrat reiteradament la seva preocupació per la violència en el lloc de treball, tant física com deguda també a raons morals o de gènere, inclòs l’assetjament sexual.

La incidència i freqüència d’aquestes situacions són de tal magnitud i rellevància que l’activitat docent és assumida actualment com una professió d’alt risc, de manera que les condicions per exercir-la van transformant l’escola en un ambient no saludable.

D’altra banda, els docents, fins i tot sabent de l’existència de la Llei de prevenció de riscos laborals, no acaben de ser plenament conscient que la matèria afecta la seva professió, sinó que més aviat l’associen a casos ocorreguts en l’alumnat, més que a la seva pròpia situació. La prevenció dels riscos laborals hauria d’integrar-se tant en la pràctica com en la gestió educativa diària, la qual cosa també redundaria en la qualitat de l’educació.

Des d’UGT considerem que les perspectives de futur per a combatre els riscos laborals, especialment els riscos psicosocials, venen de la mà d’iniciatives en les quals es tingui en compte el seu alt impacte econòmic.

Butlleti: La salud laboral de los docentes: un reconocimiento pendiente y necesario

Infografia (castellà) 

UGT Educació Pública