Print Friendly, PDF & Email

El Govern de l’Estat ha arribat a un acord amb UGT i CCOO sobre diversos aspectes del personal de les administracions públiques. Aquest acord es signarà la setmana vinent.
Increment retributiu:

Any 2022
S’incrementa amb un 1.5% el 2% fixat pels PGE, amb caràcter retroactiu a l’1 de gener de 2022, consolidable.
Any 2023
Increment anual del 2,5% més 0.5% si l’IPC de 2022 i 2023 supera el 6% i altre 0.5% si el PIB nominal està per sobre del 5.9%
Any 2024
Increment anual del 2% més 0,5% variable si l’IPC harmonitzat de 2022, 2023 i 2024 supera el 8%

A més s’acorden altres qüestions

 Percepció íntegra del salari en cas d’incapacitat temporal..
 Aplicació de la classificació professional i desenvolupament del GRUP B.
 Es recupera el caràcter de mínims de permisos i vacances a la Negociació Col•lectiva.
 Es recupera a l’EBEP la jubilació anticipada parcial per als funcionaris/àries
 Negociació de la jornada a 35 hores o inferior.
 S’impulsa la modificació del TREBEP per establir l’obligació de Plans d’Igualtat a totes les AAPP.
 Flexibilitza la promoció interna, fixa criteris garantistes per al teletreball i actualitza els perfils professionals.
 Digitalització dels procediments i millora la qualitat dels serveis públics, situant els empleats/des al centre d’aquesta transformació.
 Actualitza les retribucions del personal de l’exterior, continua la negociació de la Llei de funció pública, constitució immediata d’una mesa de negociació per a la classificació dels centres penitenciaris.