Print Friendly, PDF & Email

Ahir dia 17 de març la UGT de Catalunya vam signar, juntament amb el Departament d’Educació, el Síndic de Greuges i molts altres agents educatius i institucions de Catalunya, un gran pacte contra la segregació escolar a les nostres aules.

Compromisos dels responsables en la implementació del Pacte

La lluita contra la segregació escolar requereix la implicació de tots els
agents de la comunitat educativa, sense excepció, des dels responsables
polítics fins a les direccions dels centres, el personal docent i les famílies. La
corresponsabilitat és un requisit bàsic per combatre de manera efectiva
aquest fenomen.

Amb tot, les actuacions previstes en el Pacte afecten fonamentalment els
responsables de desenvolupar la planificació educativa i de gestionar i
prestar directament el Servei d’Educació de Catalunya, el Departament
d’Educació, les administracions locals, les entitats municipalistes i les
titularitats dels centres sufragats amb fons públics.

1. COMPROMÍS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I DEL SÍNDIC DE GREUGES

El Departament d’Educació, com a coimpulsor del Pacte i partidari del
consens en matèria de política educativa per promoure l’equitat educativa,
comparteix amb les entitats signants el contingut d’aquest pacte i assumeix
el compromís de:

1. Dissenyar polítiques educatives de promoció de l’èxit educatiu en els 9
àmbits d’actuació en què s’organitza el Pacte.

2. Iniciar i, si escau, completar durant aquesta legislatura la implementació
de les 30 actuacions previstes en el Pacte.

3. En cadascuna de les actuacions, implementar les mesures previstes en el
Pacte tenint en compte el temps necessari per a la seva adequada execució
tècnica, les disponibilitats pressupostàries i la predisposició dels altres
actors responsables d’aplicar-les.

4. Presentar, en el marc del Pacte, quan sigui possible d’acord amb el
calendari d’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les
previsions pressupostàries necessàries per al compliment de les mesures
esmentades .
5. Desenvolupar, d’acord amb el marge d’actuació de què disposa, altres
mesures de promoció de l’equitat i de l’èxit educatiu, amb respecte a la
filosofia i el consens aconseguit en el Pacte.

6. Per garantir-ne la implementació, crear una unitat interna, amb referents
als diferents serveis territorials d’Ensenyament, que coordinarà l’aplicació de
les actuacions previstes en el Pacte.

7. Conjuntament amb el Síndic de Greuges, coordinar el seguiment del Pacte,
retre comptes dels compromisos adquirits davant dels agents signants i
proveir la informació necessària per a l’avaluació de la implementació de les
actuacions.

El Síndic de Greuges, com a coimpulsor del Pacte, en el marc de la seva
actuació de defensa de drets dels infants en l’àmbit de l’educació, es
compromet a:

1. Conjuntament amb el Departament d’Educació, coordinar el seguiment del
Pacte.

2. Fer un informe bianual de balanç mentre el Pacte estigui vigent, que es
presentarà al Parlament de Catalunya, amb les actuacions desenvolupades i
amb la diagnosi sobre els nivells de segregació escolar del sistema a través
d’indicadors qualitatius i quantitatius.

3. Rebre comunicacions relacionades amb els possibles incompliments del
contingut del Pacte per part dels diferents actors (administracions, centres,
etc.), a fi de promoure davant les administracions competents la implementació
de les mesures acordades.