Print Friendly, PDF & Email

UGT presentem un contenciós administratiu i demanem la suspensió cautelar de la RESOLUCIÓ ENS/1108/2017 de 16 de maig , de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

L’objecte d’aquest Recurs Contenciós Administratiu és la pretensió del Departament d’Ensenyament de modificar els criteris legalment establerts en relació a la meritació i liquidació dels drets econòmics dels funcionaris docents que presten servei a la Generalitat de Catalunya, en relació a la data d’efectes de la jubilació voluntària.

La Resolució ENS/1108/2017 de 16 de maig estableix en el seu Resolc 2, el següent:   “-2 La jubilació voluntària dels funcionaris dels cossos docents té efectes el darrer dia del mes pel qual es demani, excepte quan la sol·licitud sigui pel dia en què compleixin 60 anys d’edat que tindrà efectes en la mateixa data.

  Entenem que la Resolució que s’impugna és contraria a Dret, atès que la “Ley 33/1987 de 23 de diciembre, de presupuestos generales del estado para 1981” en el seu Art. 34, modificada i renumerada per la disposición adicional trigésima sexta. Cuatro, de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 («BOE», número 312, de 28-12-2004), literalment diu: “Artículo 34. Devengo de retribuciones. Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios del Estado que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que corresponden.”

Els serveis jurídics de la UGT al capdavant de la defensa dels nostres drets!