OPOSICIONS

Print Friendly, PDF & Email

INFORMACIÓ ÚLTIMES OPOSICIONS 2011

Ingrés i accés a cossos docents

  Informació general

El març de 2011 el Departament d’Ensenyament va obrir la convocatòria per a la realització de proves per a la provisió de 1.245 places de funcionaris docents dels cossos de professorat d’ensenyament secundari, professorat tècnic de formació professional, professorat d’escoles oficials d’idiomes i professorat d’arts plàstiques i disseny.


Es reserva un 5% del total de places a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.

Ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat

Per a aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent.

Accés a un cos de grup superior

Per a aspirants que són funcionaris de carrera d’un cos docent de grup B.

Accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

Per a aspirants que són funcionaris de carrera d’un cos docent del mateix grup i complement de destinació.

Fase de concurs

Fent ús del full d’autobarem disponible als serveis territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona, a la seu central del Departament d’Ensenyament i en aquest web, les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’al·legar en sessió pública, comunicada amb vint-i-quatre hores d’antelació pels tribunals, tots els mèritsque considerin oportuns d’acord amb el procediment pel qual participen i segons els baremsque es publiquen a la convocatòria.

Requisits generals

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaciuó de treballadors, o bé tenir la condició de cònjuge, descendent o descendent de cònjuge de menys de 21 anys (o més si viu a càrrec dels progenitors) d’una d’aquestes persones.
b) Tenir setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari o funcionària de carrera, l’edat establerta per a la jubilació.
c) Tenir alguna de les titulacions que determina la convocatòria per a cada cos o bé tenir les condicions per a l’expedició d’una d’aquestes titulacons.
d) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a la qual s’opta.
e) No haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. Pels aspirants amb nacionalitat no espanyola, no trobar-se sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
f) No ser funcionari o funcionària de carrera, funcionari o funcionària en pràctiques ni estar pendent de cap nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.

Requisits específics

Procediment d’ingrés lliure

 • Cos de professorat d’ensenyament secundari: tenir el títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència i la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, amb les dispenses corresponents.
 • Cos de professorat tècnic de formació professional: tenir el títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 • Cos de professorat d’escoles oficials d’idiomes: tenir el títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència i la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, amb les dispenses corresponents.
 • Cos de professorat d’arts plàstiques i disseny: tenir el títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

Reserva per a aspirants amb discapacitat

Les persones amb alguna discapacitat han de presentar un dictamen de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l’equip multiprofessional competent, en què s’especifiqui:
a) que el grau de discapacitat és igual o superior al 33%,
b) que es compleixen les condicions d’aptitud personal en relació amb el lloc de treball,
c) la necessitat d’adaptació de temps i mitjans materials per fer les proves, si cal,
d) la necessitat d’adaptació del lloc de treball, si cal, i
e) l’existència de dificultats d’integració laboral i d’autonomia personal, si és el cas.

Aquest dictamen s’ha de sol·licitar als serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD) que dependen de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Accés a cossos docents de grup superior

Els aspirants han de tenir alguna de les titulacions que s’estableixen per a l’ingrés al cos de professorat d’ensenyament secundari i haver romàs en els seus cossos d’origen un mínim de sis anys com a funcionaris de carrera.

Accés a cossos docents del mateix grup i nivell de complement de destinació

Els aspirants han de tenir alguna alguna de les titulacions exigides per a l’ingrés al cos en qüestió i ser funcionari o funcionària de carrera de cossos i escales docents del mateix grup i nivell de complement de destinació que el cos al qual volen ingressar.

Taxes

Per a la convocatòria de 2011:

 • Taxa per als cossos de professorat d’ensenyament secundari, professorat d’escoles oficials d’idiomes i professorat d’arts plàstiques i disseny: 52,35 euros.
 • Taxa per al cos de professorat tècnic de formació professional: 41,20 euros.


Bonificacions

 • Les persones que tramiten la inscripció per mitjans telemàtics tenen una bonificació del 20% i, per tant, han de pagar 41,90 euros pels cossos de professorat d’ensenyament secundari, professorat d’escoles oficials d’idiomes i professorat d’arts plàstiques i disseny i 33 euros pel cos de professorat tècnic de formació professional.
 • Les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria general i les que pertanyen a una família monoparental tenen una bonificació addicional del 30% i, per tant, han de pagar 26,20 euros pels cossos de professorat d’ensenyament secundari, professorat d’escoles oficials d’idiomes i professorat d’arts plàstiques i disseny i 20,60 euros pel cos de professorat tècnic de formació professional.
 • Les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria especial tenen una bonificació addicional del 50% i, per tant, han de pagar 15,75 euros pels cossos de professorat d’ensenyament secundari, professorat d’escoles oficials d’idiomes i professorat d’arts plàstiques i disseny i 12,40 euros pel cos de professorat tècnic de formació professional.

Exempcions en el pagament dels drets d’examen

Tenen dret a l’exempció del pagament:

 • Les persones que acrediten una disminució igual o superior al 33%. Aquestes persnes poden donar el consentiment al Departament d’Ensenyament perquè sol·liciti, en el seu nom, el certificat o la comprovació que acredita el compliment d’aquest requisit o bé adjuntar document acreditatiu a la sol·licitud.
 • Les persones que estan en situació d’atur i no perceben cap prestació econòmica. Aquestes persones poden donar el consentiment al Departament d’Ensenyament perquè sol·liciti, en el seu nom, el certificat o la comprovació que acredita el compliment d’aquest requisit o bé adjuntar a la sol·licitud un certificat expedit per l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) corresponent o, si escau, per l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM).
 • Les persones que estan en situació de jubilació. Aquestes persones han d’acreditar documentalment aquesta circumstància.

Forma de pagament

a) Presencialment en qualsevol de les oficines de “la Caixa” o mitjançant els terminals de ServiCaixa.
b) En fer la inscripció, mitjançant transacció electrònica amb targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat bancària.

Sol·licitud d’inscripció

La sol·licitud d’inscripció es fa telemàticament.També es pot presentar en paper en qualsevol dels llocs que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Exempcions de les proves

Exempció de la prova oral i escrita de llengua catalana

Estan exemptes de la prova de llengua catalana les persones que acrediten el següent:

 • un nivell de català equivalent al certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior;
 • haver superat la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya, convocades pel Departament d’Ensenyament, o haver estat declarat exempt o exempta de fer aquesta prova.

La persona aspirant pot autoritzar el Departament d’Ensenyament perquè sol·liciti, en el seu nom, el certificat o la comprovació que acredita el compliment d’aquest requisit a la Secretaria de Política Lingüística o a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Exempció de la prova oral i escrita de la llengua castellana

Estan exemptes de la prova de llengua castellana les persones que acrediten el següent:

 • tenir un títol universitari, el títol de batxillerat, el títol de tècnic o tècnica especialista (FP2) o el títol de tècnic o tècnica superior, expedit a l’Estat espanyol;
 • tenir el diploma d’espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) o el certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedits per les escoles oficials d’idiomes;
 • haver superat la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya o haver estat declarat exempt o exempta de fer aquesta prova o
 • pertànyer a un cos de funcionariat docent de l’Estat espanyol.

Documentació

Tant les persones exemptes de la prova de llengua catalana com les exemptes de la prova de llengua castellana han d’adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent, llevat dels casos en què aquesta informació consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament.

Normativa

Resolució ENS/404/2012, de 24 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/1838/2011, de 21 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocades mitjançant la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer

Resolució ENS/279/2012, de 16 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/1838/2011, de 21 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent

Resolució ENS/2921/2011, de 9 de desembre, per la qual es fa pública la llista complementària d’aspirants seleccionats que modifica la Resolució ENS/1838/2011, de 21 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocades mitjançant la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer

Resolució ENS/2459/2011, de 14 d’octubre, de nomenament de funcionaris en pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer

Resolució ENS/1838/2011, de 21 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocades mitjançant la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer

Acord GOV/79/2011, de 17 de maig, de modificació de l’Acord GOV/23/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Ensenyament

Resolució ENS/800/2011, de 28 de març, de modificació de la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent

Resolució ENS/750/2011, de 18 de març, de modificació de la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent

Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent

Acord GOV/23/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Ensenyament

Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, de modificació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística

Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística

Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat dels equips de valoració multiprofessional