Estadis (sexennis)

Print Friendly, PDF & Email

ALERTA! amb L’Acord GOV/29/2012 que modifica les condicions per al reconeixement dels estadis docents:

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi és posterior a la data d’assoliment, la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

O sigui, si no estem atents quan complim el sexenni i no fem la sol·licitud el mes anterior a complir-lo tots els mesos que passin fins que fem la sol·licitud no ens els pagaran, com feien fins ara.

Per evitar que us robin més diners (com estan fent amb les retallades) comproveu a ATRI(Expedient i formació, Expedient, Consulta de dades, Dades administratives, Serveis prestats i triennis) el temps total treballat i quan us falta per complir el poper sexenni.

Llegir més per veure les novetats i el procés per demanar un estadi.

 

Estadis de promoció docent. Departament d’Educació (gencat.cat)

NORMATIVA

L’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 adequa les condicions i els criteris per al reconeixement dels estadis docents.

Nou calendari d’aplicació de les modificacions

El reconeixement del primer estadi requerirà 9 anys de serveis prestats i un crèdit de mèrits docents.

Entre els anys 2012 i 2013 el nombre de crèdits per mèrits docents corresponents als estadis segon a cinquè s’incrementarà gradualment cada any, de la manera següent:

any 2012: 6 crèdits de serveis + 3 crèdits de mèrits

any 2013: 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=603784&language=ca_ES

RESUM NORMATIVA

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:

Sis / nou crèdits corresponen a serveis prestats. Els quatre /un crèdits restants han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

Els funcionaris de carrera, els funcionaris en pràctiques, els funcionaris interins i el professorat de religió podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.

La promoció d’un estadi a un altre s’assolirà el mateix dia en què s’hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l’estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi es posterior a la data d’assoliment la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

SOL.LICITUD:

http://ensenyament.gencat.cat/web/sites/ensenyament/.content/home/arees-actuacio/professors/retribucions/estadis-promocio/g409_022.pdf

En tots els casos, els documents han de ser originals o fotocòpia compulsada.

En els certificats d’activitats de formació hi ha de constar obligatòriament:

La identificació de l’activitat de formació i el nom de l’organisme convocant; Data d’inici i finalització; Nombre d’hores de durada; Tipus de participació: com a assistent/alumne o com a formador.

WEB DEL DEPARTAMENT

11 thoughts on “Estadis (sexennis)”
 1. Hola!
  Voldria saber si amb la nova normativa el primer estadi (el dels nou anys) s’ha de reclamar o és automàtic com abans?
  Moltes gràcies

 2. Sóc afiliada.
  Porto treballats 8 anys, 11 mesos i 2 dies.
  1) És ara que he de fer la sol·licitud del meu primer estadi? Vaig cobrar 1 trienni a partir dels 3 primers anys i un altre en fer sis. Aleshores no vaig fer cap sol·licitud. Ara entenc que sí cal fer-ne una. Ara?
  2) On l’he de lliurar?
  3) Ser Cap de Departament des de l’1/09/2011 fins al 31/08/2014 (3 cursos sencers seguits) compta i quant en els mèrits? Compta en aquest capítol que diu “Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat”, en quin dels apartats (a) (b) (f) (g)?
  4) També he estat Coordinadora Lingüística el curs 2007-2008- Compta? En quin apartat i quant?
  5) La formació que ja ha estat informatitzada a l’ATRI cal aportar fotocòpies compulsades o senzillament mencionar-la? És la formació, en el meu cas, cursada al llarg dels 8 anys i escaig de serveis prestats? És que ja hi tinc acreditades unes 380 hores de formació?
  6) Amb qui puc parlar presencialment per a verificar que la sol·licitud i documentació l’he feta bé. No m’agrada fer la mateixa cosa 10 vegades per petites ximpleries formals.
  7) L’import de l’estadi s’afegeix als triennis, o en fer-se efectiu es perden els triennis?
  Gràcies pel vostre temps i respondre’m qui ho faci.
  Dolors

 3. Si assoleixes estadi a setembre i presentes sol·licitud a temps (juliol anterior), els efectes econòmics són al mateix setembre?

 4. Havia de sol.licitar el meu 1r estadi l’Octubre de 2012 però amb la nova normativa no vaig poder. Abans de ser funcionària vaig treballar uns anys en escoles concertades amb pagament delegat. Aquest temps el podría sumar als anys treballats com a funcionària per poder demanar el sexenni (9 anys)? L’altra pregunta és: el segon estadi l’hem de demanar després de 6 anys o després de 3? ja que el 1r ha estat als 9 anys. Gràcies

  1. el segon estadi és als 6 anys no als 3. de moment l’antiguitat en la concertada no compta però estem reclamant-ho

Comments are closed.