Estadis (sexennis)

Print Friendly, PDF & Email

ALERTA! amb L’Acord GOV/29/2012 que modifica les condicions per al reconeixement dels estadis docents:

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi és posterior a la data d’assoliment, la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

O sigui, si no estem atents quan complim el sexenni i no fem la sol·licitud el mes anterior a complir-lo tots els mesos que passin fins que fem la sol·licitud no ens els pagaran, com feien fins ara.

Per evitar que us robin més diners (com estan fent amb les retallades) comproveu a ATRI(Expedient i formació, Expedient, Consulta de dades, Dades administratives, Serveis prestats i triennis) el temps total treballat i quan us falta per complir el poper sexenni.

Llegir més per veure les novetats i el procés per demanar un estadi.

 

NORMATIVA

L’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 adequa les condicions i els criteris per al reconeixement dels estadis docents.

Nou calendari d’aplicació de les modificacions

El reconeixement del primer estadi requerirà 9 anys de serveis prestats i un crèdit de mèrits docents.

Entre els anys 2012 i 2013 el nombre de crèdits per mèrits docents corresponents als estadis segon a cinquè s’incrementarà gradualment cada any, de la manera següent:

any 2012: 6 crèdits de serveis + 3 crèdits de mèrits

any 2013: 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=603784&language=ca_ES

RESUM NORMATIVA

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:

Sis / nou crèdits corresponen a serveis prestats. Els quatre /un crèdits restants han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

Els funcionaris de carrera podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció. Els funcionaris en pràctiques, els funcionaris interins i el professorat de religió podran assolir com a màxim tres estadis de promoció.

La promoció d’un estadi a un altre s’assolirà el mateix dia en què s’hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l’estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi es posterior a la data d’assoliment la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

SOL.LICITUD:

http://ensenyament.gencat.cat/web/sites/ensenyament/.content/home/arees-actuacio/professors/retribucions/estadis-promocio/g409_022.pdf

En tots els casos, els documents han de ser originals o fotocòpia compulsada.

En els certificats d’activitats de formació hi ha de constar obligatòriament:

La identificació de l’activitat de formació i el nom de l’organisme convocant; Data d’inici i finalització; Nombre d’hores de durada; Tipus de participació: com a assistent/alumne o com a formador.

WEB DEL DEPARTAMENT