Jubilació

Print Friendly, PDF & Email

A diferència dels canvis introduïts en les pensions del sistema de la Seguretat Social, la modalitat de jubilació voluntària per als funcionaris acollits al règim de classes passives no s’ha revisat.  De moment, està vigent el sistema emprat fins ara establert en el Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de Llei de Classes Passives de l’Estat.

J

Monogràfic jubilació

Programa per calcular la pensió final.

Documents Jubilació

Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació. D'acord amb la informació que consta al web de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques, classes passives, per tal que els funcionaris públics inclosos en el règim de classes passives puguin jubilar-se voluntàriament han de tenir complerts els 60 anys d'edat i tenir reconeguts 30 anys de serveis prestats.
Observacions: El professor o professora que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data. En conseqüència, les persones que es jubilin no poden optar a cobrar els dies de vacances meritats, excepte en el cas d’impossibilitat de gaudir-les per situació d’incapacitat temporal. És un requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d’antelació a la data d'inici del gaudiment de vacances. Retribucions: El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret a la retribució dels dies de vacances.

Jubilació el dia que es compleixen 65 anys

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud. Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleixen 65 anys

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu. mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud. Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Perllongament fins al 31 d’agost del curs següent en què es complexeixen 65 anys

Sense perjudici de l’autorització de pròrrogues successives pel mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys. El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant escrit adreçat a l’òrgan competent per resoldre la jubilació. La sol·licitud ha d’indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s’ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos a la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes del darrer dia del mes pel qual es sol·liciti.
Sol·licitud de jubilació i perllongament en la permanència en el servei actiu Normativa Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament

Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud. Si persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Jubilació el dia que es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud. Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Perllongament fins al 31 d’agost del curs següent en què es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització

Sense perjudici que s'autoritzin pròrrogues successives per al mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys. El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant un escrit adreçat a l’òrgan competent per resoldre la jubilació. La sol·licitud ha d’indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s’ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes el darrer dia del mes per al qual se sol·liciti.
Sol·licitud de jubilació i perllongament en la permanència en el servei actiu Normativa Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament