Print Friendly, PDF & Email

Selecció càrrecs

Per participar en el concurs cal presentar la sol·licitud, el full de mèrits, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (només si no consten en el registre de personal del Departament d’Ensenyament) i el projecte o projectes de direcció elaborats segons el que preveu la base 4 de la convocatòria.

Sol·licitud de participació

Full de mèrit

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 25 de gener de 2017

Fases del concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

  • A la primera es valoren els mèrits especificats al barem de la convocatòria.
  • A la segona es valora el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de l’aspirant d’acord amb el bàrem de la convocatòria.

A cada centre o zona escolar rural on hi ha candidatures admeses s’ha de constituir una comissió de selecció

Normativa

Resolució ENS/2788/2016, de 30 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.