Print Friendly, PDF & Email

Cada servei territorial i el Consorci d’Educació de Barcelona farà pública el dia 15 de juny de 2017 al seu web, en una única convocatòria, la relació de llocs de treball susceptibles de provisió per al curs 2017-2018, amb especificació de codi de centre, nom de centre, municipi, especialitat del lloc i, si pertoca, perfil professional, així com l’adreça electrònica i telèfon del centre. Aquest és un requisit imprescindible per poder formular proposta sobre un/a nou/va docent.

El professorat funcionari i/o interí que ho desitgi, voluntàriament, podrà fer arribar entre els dies 16 i 20 de juny, ambdós inclosos, un document escrit manifestant la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta.

També podrà adjuntar el seu currículum i facilitar la seva adreça electrònica. Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per un màxim de quatre centres i, en el cas d’optar a llocs de treball específics necessàriament haurà de tenir acreditat el perfil professional en el moment de l’entrevista i així ho acreditarà davant la direcció del centre. Aquesta manifestació de disponibilitat és totalment compatible amb les seves possibles peticions en la fase d’elecció, mitjançant sol·licitud individual formalitzada amb anterioritat, de llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i/o llocs específics amb perfil professional. En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del centre determinarà els participants a convocar.

El dia 21 de juny de 2017, les direccions dels centres afectats convocaran (indicant dia, hora i lloc acordats) als docents que ha decidit entrevistar. La direcció dels centres també comunicarà la seva decisió a aquells candidats que entengui que no és necessari convocar a entrevista. En tot cas, per poder formalitzar proposta de destinació, la direcció ha de realitzar necessàriament com a mínim una entrevista, si el nombre de candidats ha estat d’un o dos. Si el nombre de candidats és superior, el mínim d’entrevistes serà de dos. La realització de les entrevistes no comporta que la direcció hagi de formalitzar necessàriament una proposta sobre una de les persones entrevistades.

La direcció del centre, conjuntament amb un altre membre de l’equip directiu, realitzarà les entrevistes per tal valorar els mèrits i la capacitat de cada candidat, entre els dies 22 i 28 de juny de 2017, ambdós inclosos. En el supòsit que no s’hagi presentat cap candidat o que la direcció n’hagi seleccionat a cap, el lloc de treball vacant o, si escau, resulta, serà proveït en la fase d’elecció tret que la direcció acabi formulant proposta d’un docent ja destinat al centre el curs 2016-2017.

La direcció del centre comunicarà la no proposta al/s candidat/s entrevistats i que no hagi estat proposats, entre el 29 de juny i el 4 de juliol, ambdós inclosos. Un/a mateix/a docent, tot i haver estat seleccionat inicialment per més d’una direcció, no pot donar la seva conformitat a més d’una proposta de direcció. Per tant, ha d’informar la seva decisió a les direccions dels centres afectats. La direcció del centre formalitzarà la proposta a l’aplicació PDA,