Print Friendly, PDF & Email

Mitjançant la Resolució EDU/1329/2024, de 19 d’abril, per la qual es modifica la Resolució EDU/2197/2023, de 19 de juny, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost es fan públiques les llistes de les persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat mitjançant la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, que consten a l’annex 1, com a conseqüència de l’estimació dels recursos d’alçada interposats, de les renúncies presentades per les persones seleccionades i de les que no s’han incorporat a les destinacions adjudicades en els 5 dies posteriors a 1 de setembre de 2023, de les que renuncien a tots els drets de participació, de les persones que no compleixen requisits i de les persones que han causat baixa per defunció.

Consulteu la Resolució aquí.

UGT Educació Pública