Print Friendly, PDF & Email

        L’abonament es farà en un pagament únic aquest mes d’abril

El Consell Executiu ha aprovat un acord per fer efectiu el retorn parcial de part de la paga extra del mes de desembre de 2012 als empleats públics, un cop aprovats els Pressupostos de la Generalitat per al 2017, tal com es va acordar l’any passat en la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat. L’acord aprovat avui preveu que el Govern abonarà al personal del sector públic de la Generalitat un 34,42% de l’import deixat de percebre, corresponent a 63 dies de la paga extraordinària.
El retorn d’aquest percentatge de la paga extra. L’abonament s’efectuarà a tot el personal al servei de l’Administració de la Generalitat, llevat del personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya, que resta exclòs de l’Acord perquè ja la va recuperar el passat mes de novembre.
La devolució del percentatge restant, un 20,77% més, es farà l’any 2018.
  • Les persones que no estiguin prestant serveis el mes d’abril de 2017, així com les persones que hagin canviat de destinació entre els diferents àmbits, llevat que ja haguessin percebut la segona fracció corresponent a la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de novembre de 2016.
  • Les unitats de personal comunicaran a aquestes persones el seu dret a sol·licitar l’abonament. En cas de defunció de la persona beneficiària, la sol·licitud correspon als hereus.
  • Aquest és model de sol·licitud, disponible també al web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (a l’apartat “Administració i Funció Pública”).