Print Friendly, PDF & Email

Resolució ENS/175/2015, de 4 de febrer,  

Per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny (DOGC núm. 6810, de 13.2.2015)

PDF (289.24 KB)

Resolució ENS/174/2015, de 4 de febrer,  

Per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola (DOGC núm. 6810, de 13.2.2015)

PDF (413.68 KB)