Forum

Print Friendly, PDF & Email
Notificacions
Neteja-ho tot

PARTICIPACIÓ

1 Missatges
1 Usuaris
0 Likes
1,365 Vistes
XaviVarela
(@xavivarela)
Missatges: 34
Eminent Member Admin
Topic starter
 

Participació obligatòria

Estan obligats a participar en aquest procediment els professors funcionaris de carrera, en servei actiu, que no tenen destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1 de setembre de 2020, i amb independència de gaudir d'una llicència per al curs 2020-2021 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que ha superat el procediment selectiu de 2019, així com aquell que va superar els processos selectius anteriors d'accés a la funció publica docent i que té concedit l'ajornament de la fase de pràctiques.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d'elecció podrà comportar l'adscripció d'ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d'adjudicació diferents de la d'elecció.

Participació voluntària

Amb caràcter voluntari poden participar els professors que amb efectes d'1 de setembre de 2020 sol·licitin, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

També pot participar en aquest procediment el personal interí que a 31 d'agost de 2020 hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació, que compleixi tots els requisits en el moment de l'adjudicació, inclòs el personal interí que ha participat en la convocatòria per accedir a la borsa convocada per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, que hagi prestat serveis a 31 d'agost de 2020 i compleixi tots els requisits en el mateix termini indicat.

 
Publicat : 20/02/2021 5:06 pm
Comparteix: