Print Friendly, PDF & Email

1. Informació al sol·licitant sobre els criteri de valoració, d’acord amb els elements i descriptors establerts a la normativa.

2. Sol·licitud de renúncia del sol·licitant.

3. Informe de valoració del sol·licitant (Document per a l’inspector/a, director/a de centre i vocal).

4. Informe d’autoavaluació del sol·licitant.

5. Acta de sessió de valoració en el supòsit que el director, secretari i/o vocals hagin de ser avaluats (provisional i definitiva).

Butlletí

SOBRE L’AVALUACIÓ I ELS NOUS ESTADIS