Print Friendly, PDF & Email

​​L’acció educativa

Malgrat la situació extraordinària actual, s’ha de vetllar per mantenir l’acció educativa en la mesura que les condicions ho permetin. En aquestes noves circumstàncies, l’objectiu és promoure aprenentatges dins el marc del currículum competencial.

L’avaluació

En aquest context extraordinari cal continuar utilitzant l’avaluació com un instrument per acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i cal seguir tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. L’avaluació ha de servir, malgrat els inconvenients, tant al professorat com a l’alumnat per analitzar, valorar i reorientar, si escau, el procés d’aprenentatge, identificant-ne les dificultats i trobant estratègies per superar-les.

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa en el tercer trimestre i l’avaluació de l’alumnat que cursa ensenyaments en centres de formació d’adults davant la prolongació del període de confinament pel Covid 19