Print Friendly, PDF & Email

Mesa sectorial d’Educació 20 de juliol de 2020
LA LLUITA PER UN HORARI DEL PROFESSORAT MÉS RACIONAL I FLEXIBLE
CONTINUA!
El Departament intenta fins l’últim moment menystenir el Parlament i ampliar les hores de
permanència del professorat e Secundària.
La UGT reivindica per a totes les persones treballadores un horari de 32 hores setmanals, és
a dir de 4 dies laborals de 8 hores.
L’horari lectiu del professorat que hem reivindicat permanentment és el de 18 hores per a
secundària i 23 hores per al d’infantil i primària. Hauríem d’afegir 6 hores de permanència i
la resta fins arribar a la jornada de 37,5 hores per a preparar classes , correcció i tasques
pedagògiques.
En la mesa del dia 20 hem discrepat amb el Departament des del primer minut ja que han
transformat 4 hores de permanència del professorat de permanència en hores d’activitats
complementàries no sotmeses a horari fix, cosa que és un autèntic eufemisme i enganyifa:
qui es creu que les activitats de reforç, tutoria o coordinació es faran ocasionalment? A més
ens introdueixen el concepte que es poden fer telemàticament amb la qual cosa ja tenen el
comodí normatiu per a la metodologia híbrida que realment busquen i els pedagogs
rebutgen. UGT EDUCACIÓ APOSTA PER L’EDUCACIÓ PRESENCIAL!
L’horari del professorat de secundària, doncs, queda així:
a) 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d’activitats
complementàries: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d’equip docent,
coordinacions d’àmbit i de tutories , comissió d’atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i
amb especialistes per a l’atenció a la diversitat, i altres encàrrecs que, en el marc de les seves
funcions, li faci el director o directora del centre.
b) 6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de
claustre i de consell escolar, reunions amb pares o tutors legals, coordinació o tutoria de les
pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de
coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de
reforç i de tutoria…). Aquestes activitats es podran realitzar de forma telemàtica.
c) 7 hores i 30 minuts d’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i
aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats,impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de
formació, etc.
L’horari de les activitats programades i aprovades pel director o directora, a què fa referència
el document “Organització del temps escolar”, ha de respectar la jornada laboral setmanal de
37 hores i 30 minuts i té, per als professors, la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de
feina. Dintre de l’horari total esmentat, el director o directora pot encarregar activitats a un
professor o professora fora del seu horari personal de compliment al centre. En el cas que se
superi el total de la jornada laboral setmanal, l’escreix de dedicació horària s’ha de
compensar, a criteri del director o directora del centre, amb hores. L’organització general del
centre ha de preveure la substitució d’una absència eventual del professor o professora
responsable d’una classe o activitat escolar. Així, els centres han d’adoptar mesures d’acord
amb la seva estructura, per tal d’atendre les substitucions de curta durada. Aquestes mesures
s’han d’incloure en les normes d’organització i funcionament del centre. En els instituts i en les
escoles d’art, d’acord amb el que preveu el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels
centres educatius, el director o directora del centre pot modificar amb caràcter transitori i
provisional l’assignació de grups i la distribució de les hores lectives d’un professor o
professora, per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir. Aquesta
modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d’horari fix.”
Objecció principal: L’administració ha d’explicitar quines activitats seran telemàtiques i quines
no. I marcar un horari ben regulat.
Els antecedents que tenim d’aquest temps de confinament és que no s’han respectat els
horaris del professorat, com a mostra els excessos que han comès algunes direccions durant
els cap de setmana i les vacances de Setmana Santa on no es van respectar els descansos del
professorat.
El departament ens remarca que les entrevistes amb les famílies serà el docent qui determini
l’hora, no pas l’equip directiu (no són fixes). Les reunions de departament o àmbit estaran
estipulades en el document i en el NOFC.
Al setembre en diuen que volen negociar la reducció de l’hora lectiva. Serà per iniciar la
campanya electoral autonòmica o per manifestar una voluntat real?
3.-Torn obert de paraules.Els sindicats vam demanar i s’ha aconseguit que no es limitessin les hores de cursos de
formació telemàtica en temps de la COVID -19 a 10h a la setmana donat que presencialment
no es feien, cosa que transitòriament ha acceptat el Departament .
Davant les queixes de discriminació vers les companyes embarassades en les entrevistes amb
direccions diuen que al setembre tenen voluntat de fer un anàlisi de la situació.
Acord d’equiparació de sous professorat d’ FP
La UGT ha presentat esmenes a la LOMLOE demanant l’equiparació salarial del professorat
tècnic d’FP i el professorat de secundària els quals amb la mateixa titulació perceben sous
diferents., sobre aquest tema, l’administració ens comunica que la llei d’acompanyament de
pressupostos els obliga a obrir un procés de negociació. Al setembre/octubre ens reunirem i
començar a treballar. Aquest punt forma part de la negociació.