Print Friendly, PDF & Email

Mitjançant l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, s’estableix el procediment de promoció docent per estadis.

L’annex de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, especifica el procediment i criteris per a l’avaluació de la valoració de la implicació del professorat en el millorament dels resultats del centre per al reconeixement d’estadis docents i estableix, a l’apartat 3, que el termini de presentació de les sol·licituds d’avaluació comprèn del dia 11 al dia 31 de gener de cada curs escolar.

Atès que s’ha comprovat que, per tal de dur a terme de forma adequada el procés d’avaluació, cal posposar el termini de presentació de sol·licituds, es considera necessària la seva modificació.

En conseqüència,

Ordeno:

Modificar el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’annex de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

“El termini de presentació de les sol·licituds d’avaluació per a ambdues opcions és el comprès entre el dia 15 de febrer al dia 1 de març de cada curs escolar.”.

Barcelona, 22 de desembre de 2015