Print Friendly, PDF & Email

Resolució ENS/1708/2017, d’11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, els aspirants seleccionats han de presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els documents a què fa referència la base 8 de la Resolució ENS/1814/2016, adreçats a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Presentació documents

Resolució PDF (81.90 KB)

Monogràfic funcionaris en pràctiques