Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Persones que estan treballant en un centre del Departament.

Accés a la sol.licitud

Persones que no estan en actiu en un centre del Departament

Accés a la sol·licitud

.Els terminis de presentació de la sol·licitud són:

Professorat funcionari:                   18 al 31 de maig de 2016.

Propostes direccions de centres: 16 al 29 juny de 2016.

Professorat interí:                           02 al 14 de juny de 2016.

Personal acollit a l’article 25:   25 de maig al 10 de juny de 2016, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

FUNCIONARIS DE CARRERA

Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball

Adjudicació professorat funcionari de carrera acollit a l’article 25.

Adjudicacions funcionaris de carrera amb destinació provisional.

Adjudicació de comissió de Serveis.

Sol·licituds comissió de serveis del professorat funcionari dependent d’altres administracions.

 PROFESSORAT INTERÍ

Adjudicació de destinacions del professorat interí amb la condició legal de discapacitat acollit a l’article 25

Adjudicació de destinacions del professorat interí.