Print Friendly, PDF & Email

La UGT de Catalunya va assistir el passat dia 19 a una reunió amb el Departament per tal d’aclarir els dubtes que el professorat ens havia fet arribar als diferents sindicats.

Respostes de l’administració a dubtes sobre les oposicions

Referents al Cos de Mestres:

L’administració ens diu que la Normativa és molt  clara. Els opositors han de tenir en compte els Decrets publicats des de Catalunya. A  la pàgina XTEC es troba tota la informació necessària, així com tots els documents de referència al Decret.

PAN:

Supòsit: Oral 3h màxim. S’haurà de fer una breu explicació en anglès d’allò que s’ha fet a la part escrita. S’avalua la competència en anglès de l’aspirant.

Música.

Com seran les partitures?

Una opositora que en sàpiga pot utilitzar qualsevol partitura.

El percentatge de la interpretació no està baremat.

Remarcar que les opositores poden programar les UD “clàssiques” o bé poden fer-ho per projectes,  especialment en aquesta oposició dins l’àmbit artístic i les aptituds musicals.

S’hauran de referir a les competències pròpies de l’àmbit (decret 187).

Cal que  coneguin les competències i les dimensions.

Els objectius finals d’etapa han de veure’s reflectits en les competències bàsiques.

Per tal d’interpretar la normativa de la convocatòria, cal tenir el currículum al davant.

Pel que fa a les CB transversals de l’ àmbit personal i social, s’hauran de guiar pel que diu l’annex 11.

Destaquem que valoren tenir una visió de treball globalitzat i per projectes.

Malgrat que els sindicats vam demanar que sortissin abans, els criteris de correcció sortiran una setmana abans de les proves.

P: Hi ha possibilitat de tenir models de referència?

R: Del que es tracta és de fer un desplegament de les competències en tots els àmbits amb exemples de metodologia.

Com s’ha de programar?

Ens han remarcat clarament que la referència directa no és la LOMCE. La referència normativa seran els Decrets desplegats pel departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i citats a la convocatòria (Annex 6)

L’administració remarca que cal agafar com a referència els documents d’orientacions per programar per competències que ja es poden trobar a la XTEC. Indiquen que els models de com programar a l’Educació Primària estan penjats al web. De secundària ho trauran en les properes setmanes i, sinó sortissin,  diuen que són similars!

A les programacions de cada especialitat cal fer referència a les CB d’àmbit i matèria, pel fet que les competències clau de l’ESO ja hi estan expressades. Les competències bàsiques de secundària són els objectius d’aprenentatge que han de permetre assolir els objectius de final d’etapa.

Les comissions de selecció hauran de concretar com és cada part pràctica. Tothom la farà a la mateixa hora. Hi haurà un únic pràctic per a tots els aspirants.

Es demana si es pot portar Currículum, les Competències Bàsiques o les dimensions en paper a la prova.

La resposta és no perquè entenen que la cita de les CB no ha de ser literal, sinó demostrar que se’n té coneixement.

CB dels àmbits i el que diu el Currículum. Segons el decret de Secundària de 2015. Competències pròpies de cada Unitat Didàctica i d’àmbit.

La fita és l’assoliment en cada etapa les CB pròpies de cada etapa.

Els objectius d’aprenentatge els marquen les Competències Bàsiques.

Quan s’oposita a un cos superior s’han de tenir en compte totes les especialitats. Hi haurà una prova única. Un exercici amb continguts pràctics i totes les especialitats segons annex 7.

L’opositor/a està exempta d’avaluació si les aprova. Haurà de demanar excedència en un dels dos cossos. Si estàs a Drets passius, continues.

Generalitats a tenir en compte:

Habilitats utilitats tècniques/pràctiques.

Currículum: Cal fer una lectura aprofundida del Currículum.

Criteris d’avaluació.

Pregunta: En relació a l’avaluació, serà d’aplicació el decret d’avaluació per a l’ESO que es preveu que es publiqui en els propers mesos?

Resposta: No, la normativa que s’aplica és la que hi ha vigent en el moment de la convocatòria d’oposicions. En relació a l’avaluació a l’ESO la referència és el Decret 187/2015 i els criteris d’avaluació que s’hi esmenten.

Important el que es diu en l’ Annex 11 de la convocatòria

Cal tenir en compte el Decret autonomia i la competència d’aprendre a aprendre. Decret 187/2015. Aprofundit.

S’estableix una diferència Escrit i Anònim/ Davant tribunal (individual/grups) és diferent com a música per exemple ho són les partitures. Un opositor ha d’estar preparat per a resoldre qualsevol situació.

Pregunta: En especialitats on la part pràctica de la primera prova sigui per escrit i anònima, tots els candidats a l’especialitat faran la mateixa prova?

Resposta: Queda a criteri de la comissió de selecció, i en principi és probable que sigui així.

Pregunta: En especialitats en què la part pràctica de la primera prova no sigui anònima, on pot haver-hi simultaneïtat o que diferents candidats la realitzin en diferents moments, es preveuen diferents proves semblants entre elles?

Resposta: Sí.

Orientació Educativa

Pla d’actuació. Defensar PLA d’Actuació.

Resta d’oposicions.

Concreció de la Programació. Distribuir UD/Esquema de les UD/

Orientadors:

Pla actuació. Organitzar blocs. Parlar defensant PA 20m i 20m pera una bola d’un bloc que li hagi sortit (i 5 per a preguntes). Utilitzar paper i intenteu ser sintètics.

A l’annex 5 de la convocatòria es comenta amb tota claredat: «Per a l’especialitat d’orientació educativa la programació consistirà en un pla d’actuació propi de l’especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes al professorat d’aquesta en un institut o les establertes per a aquest en un equip d’assessorament psicopedagògic i haurà de contenir, almenys, les competències, els objectius, els continguts, la metodologia i les orientacions, els criteris i procediments per al seguiment i avaluació i els recursos materials».

Els blocs es poden indexar per a poder fer el sorteig de cara a la 2ª part de la prova.

CB. Un bloc pot contenir  tot el que tu vulguis. Eixamplar la mirada.

En la programació hi ha un mínim de 4 blocs on es reflecteixin quines són les tasques d’orientador. Poden ser a un centre educatiu o bé a un EAP. S’ha d’establir un Pla d’Actuació fonamentat en les Unitats d’Actuació que poden tractar de P.I. o vers els nouvinguts, CB, etc.

La defensa del bloc ve a ser com un enriquiment o ampliació del que prèviament s’ha presentat en el pla d’intervenció. (idea extensible a programació i Unitat Didàctica)

Important bibliografia per a preparar-les:

L’administració concreta que el Decret 187/2015 i el Decret 150/2017 d’Inclusió publicat aquest octubre i les Instruccions d’Inici de Curs, els Documents d’organització i Gestió dels centres del curs 2017 referents a les tasques de l’orientador són la base fonamental.

Remarcar com a important que les competències han d’estar lligades als àmbits.

En la programació el Pla d’Actuació se’l marca l’opositor/professor en l’ESO. Els blocs poden contenir els aspectes de competències, continguts, avaluació, tot i que no sembli a primera vista.

Part pràctica de la primera prova dels procediments d’ingrés

En relació a les proves pràctiques, moltes de les concrecions i aclariments sol·licitats no hi seran fins a disposar dels criteris de correcció Aquests criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició estaran en els taulers d’anuncis del lloc on se celebri el procés selectiu, com a mínim amb una setmana d’antelació a l’inici de les proves i també a través de la pàgina d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/.

Com ja hem comentat abans, els sindicats hem demanat que si es poden penjar abans millor per a que cada aspirant prepari l’estratègia adequada.

Educació Física

L’administració no vol fer precisió si en el pràctic hi haurà només part escrita (vàrem deduir que sí).

Física i Química

El Decret 2007/ 1ª prova. Continguts de l’especialitat al currículum.

Preguntes de l’àmbit. Tots cursos de l’ESO. Ciència més integrada (meteorologia/Geologia/Física)

Matèries Decret 187/2015.

Transversalitat.

Música.

És una matèria transversal, però l’opositor és de música i les proves seran les pròpies de música. No hi haurà Visual i Plàstica en la part pràctica.

2º part de UD s’incentiva treballar per projectes (innovació).

En les de Física i Química no entra Biologia ni viceversa.

A Economia no entra res de Matemàtiques però sí entra Emprenedoria.

A SECUNDÀRIA queda pendent l’ordre d’avaluació, probablement es publicarà en les properes setmanes.

FILOSOFIA

De les 4 opcions quina entra?

Alguna.

Mates:

Supòsit pràctic. Les olimpíades matemàtiques. Com ho faries? Capaç des de batxillerat a 1er d’ESO.

Avaluació de Programació.

Què han de fer? Estan en el Decret 187/2015

 

TECNOLOGIA

Pregunta: Hi haurà part pràctica de la prova estrictament escrita o hi pot haver proves on calgui manipulació?

Resposta: En especialitats com aquesta, la prova pot ser per escrit, malgrat que dins el redactat hi pot haver mencions a com s’haurien de fer les pràctiques on calgui manipulació.

 

RECORDEM i SUGGERIM:

Que les programacions es lliurin en paper (per tenir total garantia de ser recollides)!

Que el material per la tancada cada aspirant l’ha de portar i no ha de suposar que hi haurà maquinari concret.

Que cada comissió i tribunal publicaran quin material específic s’ha de portar. Ordinadors, tauletes, …

El bolígraf en blau.

Els estris de/per dibuix s’entén que amb llapis també s’hi pot anar.