Els serveis jurídics de la UGT aconsegueixen una importantíssima sentència sobre els drets dels interins.

Un cop més el gabinet Jurídic de la UGT Catalunya ha defensat amb encert els drets dels treballadors de Catalunya.

Ha aconseguit una  sentència que reconeix el dret a percebre indemnització de 20 dies de salari amb topall d’una anualitat, a una funcionària interina de l’ Administració Local un cop acabat el seu contracte.

La Sentència, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona en data 17 d’octubre de 2017 i que és ferma, estableix que: ¨Els funcionaris interins estan dins l’àmbit d’aplicació personal de la Directiva 1990/70/CE i que la seva situació ha de ser comparable a la d’un treballador laboral a qui se li rescindeixi el seu contracte per causes objectives¨.

Aquesta Sentència obre la porta perquè aquells funcionaris interins que siguin cessats del seu lloc de treball per causa objectiva, tinguin dret a percebre la indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim d’un any amb motiu del cessament en la seva condició de funcionari interí.

Butlletí

Per més informació:

Gabinet Jurídic UGT

93.304.68.50