Justificació absències

Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (16.10.12)

Resum justificació d’absencies  PDF