Nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent

Nomenar les comissions de selecció de les especialitats en què s’ha nomenat més d’un tribunal, amb la composició que es detalla, per cossos i especialitats.