Print Friendly, PDF & Email

Qui la pot sol·licitar:

Personal interí substitut

Quan puc sol·licitar la prestació d’atur:

Un cop finalitzat el nomenament i en un termini de 15 dies hàbils, amb un període mínim de cotització de 360 dies acumulats durant els darrers 6 anys amb la pèrdua de feina de forma involuntària i si no es realitza una activitat remunerada per compte propi o  de un altre a temps complet.

Quina documentació i on cal presentar-la:

Butlletí

Cal tenir en compte que no es tramitarà d’ofici la documentació per demanar la prestació d’atur dels nomenaments que tinguin data de finalització 30 de juny, 31 juliol o 31 d’agost: no és necessari que l’interessat finalitzi el nomenament via telemàtica.

Per tant, les persones interessades ho hauran de sol·licitar.

L’imprès de sol·licitud, degudament emplenat i signat, es pot presentar al registre dels Serveis Territorials o enviar escanejat a les adreces electròniques que trobareu en els enllaços que hem posat més endavant.

Una vegada generat el certificat, des dels Serveis Territorials es tramitarà telemàticament al Servei d’Ocupació corresponent o al Servicio Público de Empleo (SEPE per la resta de l’estat espanyol), per tant no cal passar a recollir-lo per les dependències dels Servei Territorials.

En emplenar la sol·licitud cal marcar amb una creueta si s’ha demanat o no la prestació  d’atur al llarg del curs escolar.

 Com puc fer el càlcul de la quantia:

La quantia de la prestació d’atur es calcula en funció dels últims 180 dies treballats i el percentatge de jornada realitzada i estarà en funció de la base reguladora que tingui el/la treballadora.

Hi ha un simulador que t’ajuda a fer el càlcul:

https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do

Compatibilitat jornada parcial i subsidi atur:

Cal demanar el certificat d’empresa per compatibilitzar l’atur amb la jornada de treball. La prestació i el subsidi per atur seran compatibles amb el treball retribuït a temps parcial tot i que es deduirà de l’import de la prestació -o subsidi- la part proporcional al temps treballat ( art 221.1 de la LGSS y art 15.1b) 625/1985).

Des del mes d’octubre de 2010, el certificat d’empresa per tramitar la prestació d’atur es lliura telemàticament a l’oficina de l’INEM i, per tant, no s’ha de passar a recollir pel Consorci d’Educació de Barcelona i serveis territorials. Si no s’ha lliurat amb anterioritat cal portar la credencial en el moment de la sol·licitud.

Les vacances i l’atur:

L’atur es comença a cobrar després dels dies de vacances no gaudits, vacances que el Departament no computa com a serveis prestats i no repercuteix en el número d’ordre de la borsa així com tampoc compta per demanar l’atur o jubilació. En temps, correspon la part proporcional al temps treballat (2,5 dies per més treballat).

Informació per serveis territorials i model de sol·licitud:

 

Consorci Catalunya Central
BCN Comarques Maresme Vallès Oriental
Vallès Occidental Girona
Baix Llobregat Lleida
Tarragona Terres ebre

Sol·licitar cita prèvia:

Una vegada presentada la sol·licitud i, en un termini raonable per poder-lo generar, es pot buscar la informació a la pàgina d’Internet del SEPE: www.sepe.es/citaprevia, amb el DNI electrònic, certificat digital  o contrasenya proporcionada per l’oficina de l’Inem que correspongui, per comprovar la recepció del certificat d’empresa i demanar cita prèvia per fer el tràmit de la prestació d’atur en aquesta mateixa adreça o trucant al telèfon 901 01 02 10

 NOTA: En consideració a l’elevat nombre de sol·licituds d’atur i per garantir la correcta tramesa, hauríeu de demanar la cita prèvia amb el Servei Públic d’Ocupació entre una setmana  i deu dies després de la finalització del vostre contracte.