Print Friendly, PDF & Email

Aquesta publicació recull les competències bàsiques de l’àmbit d’aprendre a aprendre per a l’educació primària. Aquestes competències no estan vinculades a cap àmbit en concret, per la qual cosa tenen un caràcter transversal que han d’abordar tots els mestres, sigui quina en sigui l’especialitat. L’actuació de tots els docents i de totes les persones que constitueixen la comunitat educativa han d’afavorir que cadascun tots els alumnes puguin adquirir les eines que podran utilitzar per continuar aprenent al llarg de la vida.

Competències bàsiques de l’àmbit d’aprendre a aprendre. Educació primària pdf icon[1,15 MB ]