Print Friendly, PDF & Email

Seguint les recomanacions sobre les restriccions en la mobilitat dels docents, enguany i de forma
excepcional, els aplicadors faran les seves tasques en el propi centre.
Els directors dels centres proposaran tants aplicadors com grups tingui el centre, tenint en compte el Pla
d’Organització del curs 2020-2021. Atès que el professorat proposat podrà fer, si convé, de corrector, es
procurarà que un dels correctors generalistes a més sigui especialista en llengua anglesa o estigui
habilitat per impartir-la.
Les comissions assignaran els aplicadors als seus propis centres i els faran la formació corresponent