Print Friendly, PDF & Email

L’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 adequa les condicions i els criteris per al reconeixement dels estadis docents.

Informació sobre l’obtenció dels crèdits necessaris per a l’assoliment d’un estadi

Sol·licitud de reconeixement d’estadi i documentació justificativa