Print Friendly, PDF & Email

Després de 3 reunions tècniques preparatòries de la Mesa d’Universitats, prevista pel 6 de novembre de 2018, us fem arribar el resum de l’ estat dels temes treballats.

Estem molt pendents d’aquesta Mesa per, entre d’ altres temes, poder ratificar amb les universitats i que FACIN EFECTIU l’ augment salarial de l’1.75% acordat pel govern de l’Estat i per la Generalitat amb els sindicats.

Els temes treballats han estat:

1. La intensificació de la recerca en períodes posteriors a la maternitat

Tenim gairebé acord per aprovar una proposta de compromís de les universitats públiques catalanes per apromoure la intensificació de la recerca per al seu personal docent i investigador, després del permís dematernitat. Els acords als quals hem arribat són:

• Acotar en el temps per iniciar les accions d’intensificació de la recerca: un curs acadèmic.
• Afegir al text presentat per les gerències la frase següent: “les universitats dotaran pressupostàriament aquesta intensificació, si s’escau”.

Des de la UGT vam proposar la creació d’una comissió de seguiment per vetllar per l’aplicació d’aquest compromís. Les universitats no van acceptar la nostra proposta i l’altre sindicat es va limitar a no dir res.

2. Oferta pública del procés d’estabilització del PAS

Totes les parts hem estat d’ acord en què cal establir en el període 2018-2020, una oferta pública d’ocupació per a l’estabilització, el més àmplia possible.

Les Universitats es van comprometre a què es reunirien amb les Juntes i els Comitès per determinar les places que han de formar part dels plans d’estabilització del personal temporal i que han de sortir a oferta d’ocupació pública, aplicant, a petició de les universitats, els “Criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2017”, i respectant el màxim del 8% de temporalitat. També es va aclarir que tenim fins a finals del 2020 per decidir quines places s’han estabilitzar i fins tres anys més per realitzar les ofertes d’ocupació pública (finals del 2023). Tan aviat disposem del document que finalment s’ aprovi el 6 de novembre, us el farem arribar.

3. Jornada laboral del PAS

Les gerències ens van presentar un document de declaració del compromís i de voluntat d’aplicar el que s’estableix en el VIè Conveni Col·lectiu d’Universitats Públiques de Catalunya: 1462h en jornades de 35h. Tot i això també van manifestar que tenien dubtes legals sobre aquesta aplicació atesa la restricció establerta en la Llei de la Generalitat 5/2012 i van voler acordar amb els sindicats que es demanéssin conjuntament (gerències i representants dels treballadors), informes jurídics que avalin la recuperació de la jornada de 1462h anuals/35
hores setmanals.

A la Mesa del dia 6 de novembre tornarem a tractar aquest punt.

4. Concreció de l’increment retributiu del 0,2% de la massa salarial addicional

La proposta de les universitats, tant a la reunió del 19 d’octubre com a la del dia 26, va ser aplicar aquest 0.2% de manera percentual als treballadors, criteri i proposta amb la que la UGT hem estat d’ acord, atès que les retallades patides pels treballadors també van ser percentuals i els increments salarials aplicats des del desembre de 2005 també ho han estat. Entenem que qualsevol possibilitat d’ increment salarial, per minsa que aquesta sigui, s´ha d’ aplicar de forma percentual al salari de cadascun.

Des de la vesant pràctica, l’aplicació percentual permet a les universitats la modificació de las taules salarials sense dificultat, i que les universitats paguin amb celeritat, endemés de possibilitar que cada treballador pugui fer els seus càlculs i les comprovacions d’aquest increment en la seva nòmina.

La postura de l’ altre sindicat va ser una aplicació lineal, al·legant que aquesta fórmula fa que els més desfavorits cobrin més i així es redueixi la bretxa salarial; argument, al nostre entendre, absolutament demagògic atès que estem parlant d’un 0,2%.

Des de la UGT entenem que una aplicació lineal provocarà d’ una banda que cada treballador percebrà un import diferent segons la universitat a la que pertanyi, fet que dificultarà la incorporació d’aquesta pujada en les taules salarials. D’altra banda aquesta linealitat haurà de quedar reflectida en nòmina mitjançant un nou concepte retributiu que no modificarà les taules salarials. Les universitats van advertir que el pagament lineal pot provocar que algunes universitats no el puguin abonar durant aquest any, amb el conseqüent perjudici per al treballador què, a efectes fiscals, haurà de presentar una declaració de la renda complementària.

Després de les argumentacions de totes les parts, les universitats van sol·licitar un recés i, de forma sorprenent, van renunciar a la seva proposta inicial fent un gir cap a una aplicació lineal. Des de la UGT vam insistir en defensar l’aplicació percentual i, en tot cas per arribar a un consens vam proposar, en sintonia amb l’argument de beneficiar els salaris més baixos i la reducció de la bretxa salarial, que aquest 0’2% de la massa salarial es distribuís entre les treballadores i els treballadors amb salaris inferiors a 22.000€ anuals.

Les universitats no van acceptar les nostres propostes i l’altre sindicat es va limitar a no dir res, en conseqüència, el proper dia 6, en Mesa General d’Universitats, la UGT reivindicarem,si les universitats es mantenen en el rebuig de la seva proposta inicial, que l’aplicació lineal sigui “realment” per afavorir els salaris més baixos, tant de PDI com de PAS, i no un cafè per a tothom.

5. Retribució 100% IT

S’acorda que tots els treballadors de les universitats percebran el 100% de les IT, amb data d’aplicació 19-10-2018. Les baixes anteriors a aquesta data encara contemplaran el descompte en nòmina corresponent. Des de la UGT hem insistit que les baixes cursades anteriorment se’ls apliqui també la nova normativa a partir del 19-10-2018, instant a les universitats a que facin les consultes necessàries per a que això sigui així.

En relació a l’acord del 2013 corresponent als 8 dies anuals per indisposició, atès que les IT a partir del 19/10/2018 no es penalitzen amb el descompte en nòmina, les universitats van decidir denunciar l’acord, amb la intenció de que a partir del gener del 2019 es suprimís aquest permís i calgués presentar baixa per motius de salut des del primer dia d’ absència, en tots els supòsits. Els membres de la UGT ens vam mostrar indignats i contraris davant la irresponsabilitat de la proposta, donat que aquests dies d’indisposició es tenien abans de les “retallades” i considerem que aquests dies d’indisposició beneficien a l’empresa i als serveis de salut. Si es suprimeixen ens podem trobar davant un allau de baixes mèdiques que poden col·lapçar el sistema.

El dia 6 de novembre, seguim!!!
“M’agrada la gent que lluita contra adversitats. M’agrada la gent que busca solucions. M’agrada la gent quevalora els seus semblants no per un estereotip social ni per com llueixen”.-Mario Benedetti

UGT-Universitats
Federació d’ Empleats de Serveis Públics