Print Friendly, PDF & Email

El director general Ignasi Garcia Plata exposa que no li agrada el retorn a les 24 h de permanència al centre però diu que es complirà a les instruccions d’organització i gestió dels centres s’incloguin activitats de coordinació interna que no s’hauran de fer al centre sinó per via telemàtica. La UGT s’oposa perquè es torna a repetir la història del confinament, la majoria de les reunions per fer coincidir a tots els membres del claustre serà en horaris que possiblement siguin a última hora de la tarda.

Propostes sindicals per als documents d’organització i gestió dels centres:

Reducció hora lectiva: Aquest curs no.es realitzarà

Reducció hores lectives per a majors de 55 anys: Contínua com aquest curs sense reduir hores lectives

El vist i plau de la direcció per als permisos que no són de la seva potestat es canviarà per algun tipus de tràmit de comunicació i es seguirà treballant perquè es gestioni tot al portal ATRI.

Assumptes particulars retribuïts, regulats a l’ EBEP: No s’aplica

Vacances substituts: s’haurien de gaudir i no liquidar.

La UGT va demanar que el mes de juliol es considerés un permís retribuït, a causa de la mala praxi d’algunes direccions que obliguen a anar al professorat als centres la primera setmana de juliol: a continuar treballant. El departament manifesta que continuarà sent excepcional i no desapareix del redactat.

Les 7h 3om setmanals que el professorat ha de treballar no necessàriament al centre. La UGT ha reclamat que aquestes hores decideixi el docent on realitzar-les i no se l’obligui a l’assistència obligatòria a reunions o cursos fora de l’horari lectiu

Després de les intervencions sindicals el Departament afirma que quan tingui redactat el document sobre l’horari del professorat hi haurà una mesa per parlar-ne però no es compromet a res més.

2. Document sobre els òrgans de coordinació

El Departament diu que s’ha de respectar el Decret d’Autonomia de Centres i no es modificarà el redactat de les instruccions. per tant queda a criteri de la direcció la distribucíó de les coordinacions

3.Documents sobre prevenció de riscos laborals

La part sindical lamenta la situació en què s’ha reobert els centres menystenint als delegats de prevenció i als propis serveis.

Demanem més hores  per als coordinadors de riscos laborals:  a causa de la COVID les funcions dels coordinadors de riscos laborals han augmentat

El Departament diu que no es pot reconèixer temps prestat si no s’ha treballat. Amb la situació actual en què s’han cobert les substitucions també aquest últim trimestre,  UGT hi està d’acord per no generar discriminacions entre les persones de la llista, però   s’hauria d’haver començat a nomenar unes setmanes abans per poder cobrir les substitucions que s’estaven produint.

Cobrament de Juliol, el Departament explica que són molts més professors els que tenen dret a cobrar el juliol aquest curs que els anteriors, probablement pel nombre de professorat en excedència que no s’ha reincorporat i, per tant, no es planteja flexibilitzar els requisits per poder obtenir aquest nomenament.

La UGT va demanar que es flexibilitzin els requisits per tenir dret al  cobrament  com podria ser el no haver treballat un dia en l’últim trimestre, i fins i tot rebaixar el temps per tenir dret el cobrament, i queden exempts de fer el curs les persones que es presenten a oposicions al mes de setembre i han realitzat la primera prova

Sobre la declaració responsable: Un 11% docents s’han declarat amb malalties vulnerables, apart dels més grans de 60 i les dones embarassades.

La declaració és obligatòria però no hi haurà sancions si no s’omple i el que es farà és contactar amb els  afectats.

Oposicions a inspecció: Tot publicat al web de l’aspirant i actualitzat. Comencen allà on s’havien quedat.

El límit per presentar el màster serà aproximadament el 10 de juliol, fins que s’extregui el fitxer però es posarà una data de referència a les pàgines web dels SSTT.

Resten pendents algunes qüestions que es respondran en una propera mesa.