ABSÈNCIES SALUT,CONSULTA MÈDICA,PERMIS, ENCÀRREC SERVEIS I FORMACIÓ

Tot el que cal saber sobre:

Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius 

Absències per assistència a consulta mèdica, 

Absències justificades per concessió de llicència o permís

Absències per encàrrec de serveis

Absències per motius de formació

Butlletí