Print Friendly, PDF & Email

Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.

1. Personal funcionari de carrera: del 7 al 22 de maig

2. Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny 

3. Personal acollit a l’article 25 del 15 de maig a l’1 de juny

4. Personal que superi el procés selectiu: del 12 al 19 de juny

5. Del 6 al 20 de juny formalització de les propostes de direcció.

Publicació provisional de les destinacions: 6 de juliol(s’obrirà un termini de 3 dies per a fer reclamacions)

Publicació definitiva de les destinacions: 17 de juliol

Sol.licitud

Monogràfic Professorat afectat perla perdua destinació definitiva

Monogràfic funcionaris provisionals i professorat excedent que sol.licita el reingrés

Monogràfic Article 25 Funcionaris

Monogràfic Article 25 interins

Monogrâfic comissions de servei

Monogràfic comissions serveis altres comunitats

RESOLUCIÓ ENS/862/2018, de 25 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.