Print Friendly, PDF & Email

Informació als substituts en relació al cobrament del mes de Juliol

Instancia presentada per FETE-UGT al departament d’ensenyament

butlletí informatiu

Per més informació podeu entrar en el següent enllaç https://www.publica.cat/butlletins/reclamacio-cobrament-juliol-2012/ i registrar-vos. Rebreu més informació

FETE-UGT lluitarà pel compliment de la normativa vigent i ara especialment, per allò establert als apartats tercer i quart de la RESOLUCIÓ ENS/ 1233/2011, D’ 11 DE Maig i publicada al DOGC de 12 de maig de 2012, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’ensenyament per al curs 2011 – 2012  i en conseqüència ser nomenat al mes de juliol i a percebre les retribucions corresponents a aquest mes als substituïts que hagin prestat nou o més mesos de serveis

Pel seu compliment farem les següents passes

1 Exigirem al Departament d’ensenyament, demà mateix i en compliment de la normativa, la publicació dels nomenaments d’interins del mes de juliol, com a pas previ a la impugnació de la resolució, per la qual no es nomenin a aquelles persones amb dret al cobrament del mes de juliol segons la normativa vigent.

Instancia presentada per FETE-UGT al departament d’ensenyament

2. Un cop es publiqui l’acord de govern que inapliqui l’acord quatre pel qual es reconeix el dret a cobrar el mes de juliol als substituïts amb més de 9 mesos o us arribi la notificació per la qual es denega aquest dret, US FACILITAREM LA INSTÀNCIA, via web, amb la qual podreu sol·licitar el nomenament i el cobrament del mes de juliol. AQUESTA INSTÀNCIA NO ES POT PRESENTAR FINS QUE SURTI LA RESOLUCIÓ DENEGATORIA DEL DRET O NO HI HAGI EL NOMENAMENT. ( A partir de l’1 de juliol, probablement)

3. Presentada la instància i cas de resposta negativa o silenci administratiu per part del Departament, caldrà interposar recurs contenciós administratiu per incompliment d’acord i reclamant la quantitat del deguda.

 butlletí informatiu

Per més informació podeu entrar en el següent enllaç https://www.publica.cat/butlletins/reclamacio-cobrament-juliol-2012/ i registrar-vos. Rebreu més informació