Print Friendly, PDF & Email

Per a aconseguir que la professió docent sigui veritablement atractiva, UGT considera imprescindible abordar de manera real i efectiva la millora de les condicions laborals del professorat, reconeixent el dret a la promoció professional amb les retribucions adequades.

UGT considera fonamental clarificar i potenciar les possibilitats de promoció professional i econòmica al llarg de la vida docent. Molts professionals, que volen i gaudeixen de la seva professió, es veuen limitats pels escassos incentius que ofereix.

L’establiment d’un sistema d’incentius laborals i econòmics serà un gran estímul per a tothom que, sense deixar la seva professió, volen veure reconegut el seu esforç i treball; a més es tractaria d’un sistema realment objectiu de reconeixement de la tasca docent i la recerca en el camp educatiu.

Per tot això, el Sector d’Ensenyament d’UGT reivindica que es premiïn les responsabilitats i tasques que s’encarreguen al professorat, cada vegada més diverses i especialitzades, mitjançant l’acreditació dels mèrits corresponents, amb unes retribucions adequades acord al treball fet a l’escala professional corresponent, similar al que perceben altres funcionaris de l’Administració General de l’Estat.