Print Friendly, PDF & Email

D’acord amb la resolució publicada avui al DOGC, la data d’inici de les oposicions serà el 27 d’abril.

RESOLUCIÓ EDU/424/2024, de 13 de febrer, per la qual es fa pública la data d’inici del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre.

La Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, modificada per la Resolució EDU/4221/2023, de 13 de desembre, i per la Resolució EDU/3643/2023, de 27 d’octubre, aprova les bases de la convocatòria del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

D’acord amb la base 7.1.1 de l’annex 1 i la base 6 de l’annex 2 de la convocatòria, s’ha de fer pública la data d’inici del procediment selectiu, amb una antelació mínima de dos mesos a l’inici de les proves.

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

El dia anterior es farà la prova de llengües (qui no n’estigui exempt) i s’haurà d’enviar la programació en PDF al tribunal.

-1 Fer pública la data d’inici del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats el dia 27 d’abril de 2024.

Amb caràcter previ, el dia 26 d’abril a les 16 hores es realitza la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana i de la llengua catalana, establerta a la base 7.2 de l’annex 1 de la convocatòria. Aquesta prova només l’han de realitzar les persones que no n’estiguin exemptes, d’acord amb el que indiqui la resolució definitiva de persones admeses i excloses al procediment selectiu.

A aquests efectes, la persona aspirant pot presentar la documentació acreditativa davant del tribunal el dia de la prova de llengua castellana i catalana, per tal d’estar exempta de realitzar-les, d’acord amb el què estableix la base 7.2 de l’annex 1 de la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre. No s’admetrà cap document acreditatiu que es presenti amb posterioritat a aquesta data.

Les persones que no siguin declarades exemptes de la prova, que no presentin l’acreditació el dia de la prova de llengües o que no la superin, no poden continuar en el procediment selectiu i no tenen dret a assistir a l’acte de presentació i a la resta de proves.

-2 El 26 d’abril de 2024, les persones aspirants que participen en un procediment en què s’ha de presentar la programació didàctica l’han de trametre, en format PDF, a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat.

El tribunal assignat, el correu electrònic del tribunal i la seu on es fan les proves es podrà consultar abans de la data d’inici des de la pàgina web del concurs oposició ordinari.

-3 L’acte de presentació es realitza el 27 d’abril de 2024, a les 10 hores, davant els tribunals i a continuació s’inicia la fase d’oposició, d’acord amb el que estableix la base 7 de l’annex 1 i la base 6 de l’annex 2 de la convocatòria.

L’acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l’assistència és obligada per a totes les persones aspirants. En seran excloses les persones que no hi compareguin personalment, llevat de casos de força major, sobrevinguts, excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

La presentació de la programació didàctica en la data assenyalada és obligatòria en els procediments en què així ho estableix la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre. Si la persona aspirant no pot assistir-hi personalment, pot autoritzar a una altra persona que ho faci en el seu nom i representació amb el model d’autorització de la pàgina web oposicionsdocents.gencat.cat.

És responsabilitat de la persona aspirant que coincideixi íntegrament el text de la programació didàctica que es lliura en format paper amb el que s’ha enviat en format PDF per correu electrònic. En cas de discrepància entre les dues versions, es considera que la versió correcta és la lliurada en paper.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=978973