Print Friendly, PDF & Email

Canvis en l’elecció de directors/es de centres públics

Quan fa poc més de dos anys que el Parlament de Catalunya va aprovar la LEC, el govern de l’estat presenta una nova llei educativa. És la setena en tota la democràcia, així que si els comptes no em surten malament, toquem a una reforma cada cinc anys.

S’ha comentat ja moltes coses sobre aquesta nova reforma. De fet, el que presenta el govern és literalment una reforma de la LOE. No hi ha una llei nova, sinó una reforma aprofitant l’articulat de la llei anterior.

Com heu vist els que seguiu aquest bloc, darrerament he escrit algunes entrades sobre el model de direcció que impulsava la LEC i que estava desenvolupat a partir de la LOE. Comparo a continuació el model existent i el model que proposa el govern de l’estat. No en faré judicis de valor, simplement exposo els fets.

En el model LEC-LOE, hi ha amb caràcter general, 5 condicions que s’han de complir per a poder ser nomenat director d’un centre educatiu

  • 5 anys d’antiguitat com a funcionari de carrera de la funció pública docent
  • 5 anys d’experiència com a funcionari de carrera en algun dels ensenyaments q ofereix el centre
  • estar prestant serveis en centre públic de l’administració, amb una antiguitat d’un curs en el moment de la convocatòria
  • tenir acreditada la competència lingüística
  • presentar un projecte de direcció
A més la LOE, i també la LEC, establia la preferència dels candidats que ja treballen en el centre envers els que treballen en un altre centre. Aquest model també estableix que els cursos de formació, com el que s’ofereix a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, com a mèrit preferent en les diferents convocatòries. O sigui, que els cursos d’aquest tipus (i els que estiguin homologats per l’administració), donen una puntuació molt àmplia a l’hora de fer el recompte de mèrits.
Però la proposta del govern central és canviar aquest punt i fer obligatori aquest curs. Literalment, el que diu la proposta és:
Estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado el curso selectivo sobre el desarrollo de la función directiva, impartido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o en el ámbito de las Comunidades Autónomas el organismo que éstas determinen“.
Resumint. A més de tots els requisits que ja havies de tenir, els candidats que hagin de superar un concurs de mèrits per a esdevenir director de centre, hauran d’haver cursat oblgiatòriament el curs de directors. Ni tan sols està previst en la reforma plantejada que puguin obtenir l’acreditació a posteriori. Si no tens el curs, no pots participar en el concurs de mèrits.

I, també elimina la prioritat que tenien els candidats que ja treballaven en el centre. Si s’aprova la reforma tal i com està proposada, qualsevol funcionari de cossos docents partirà en igualtat de condicions.

Però no és la única cosa que canvia. Els concursos de mèrits són qualificats per una comissió de selecció. Fins ara, el model ens portava cap a una composició de terços en que eren representats:
  • Administració (amb presència de l’Ajuntament del municipi)
  • Professorat del centre
  • Pares i mares, alumnes i PAS
A la pràctica, aquest model atorgava al centre el poder decisori al conjunt de membres del centre ja que comptava amb una proporció del 66 % dels vots.
La proposta del govern de l’estat canvia aquesta proporció i atorga a l’administració el 70 % dels membres en els concursos de mèrits, deixant el 30 % restant als membres del centre. D’aquest 30 %, el professorat en tindrà un mínim del 50 %. O sigui, a la pràctica la distribució dels membres de les comissions de selecció queda reflectida així.
Em sembla que els canvis són evidents. La pregunta és:  i què farà el Departament? Perquè la reforma indica que els articles que regulen la direcció del centre educatiu no tenen rang de llei orgànica. Continuarem sota el paraigua de la LEC o s’optarà pel model LOMCE?
One thought on “La Lomce i canvis en l’elecció de directors de centres pública”

Comments are closed.