Print Friendly, PDF & Email

Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2014-2015

Presentació de sol·licituds

Funcionaris de carrera

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 19 de maig de 2014

Personal interí

Es pot presentar una única sol·licitud de participació en un únic nivell educatiu (ensenyament infantil i primari o ensenyaments secundaris)

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de maig al 3 de juny de 2014

 Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de Barcelona

Termini de presentació de sol·licituds: 9 al 20 de juny de 2014

Propostes de les direccions dels centres

La sol·licitud es realitza a l’espai “Propostes de destinacions provisionals de les direccions” del Portal del centre.

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 al 27 de juny de 2014

Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals

Resolució provisional

Mitjan juliol de 2014

Resolució definitiva

Finals de juliol de 2014

Normativa

  • Resolució ENS/933/2014, de 28 d’abril, 
    per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2014 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 6615, de 5.5.2014)
  • Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig, 
    per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents (DOGC núm. 4884, 16.5.2007)
One thought on “Adjudicacions de destinacions provisionals”

Comments are closed.